Máme svá pravidla

Pravidla MŠ

Zápis dětí

Na mateřské škole probíhá každořočně zápis na následující školní rok v měsíci květnu. Jsou přijímany děti po dovršení 3 let, mohou být přijaty i děti mladší, např. v případech sourozenců, ale po ověření samostatnosti a dodržování hygienických návyků (v ojedinělých případech – rozhodne ředitelka MŠ) – dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhnou v daném školním roce věku šesti let, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( z.č. 561/2004 Sb., § 34, odst.4). Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. a mohou se přijímat pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (doklad o očkování – očkovací průkaz). Toto pravidlo neplatí u dětí, kteří plní předškolní vzdělávání, tedy v daném školním roce dosáhnou 6 let.

Povinnost zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou povinni

 • nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.
 • náhlásit, pokud dítě onemocní infekční nemocí.

Omlouvání a absence dětí

Omlouvání dětí vždy do 8h toho dne na telefoním čísle 475532712 , 602482015 či na emailové adrese omluvenka@mskarla.cz nebo nejpozději den předem na omluvném listě na nástěnce v šatně.

Dítě je nutné omluvit vždy písemně při absenci delší než 2 týdny. Po této době může neomluvenému dítěti ředitekla školy ukončit předškolní vzdělávání. Podle § 35 odst. 1 písm. a), b),c) a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zákonného zástupce dítěte:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ – porušování školního řádu
 3. ukončení dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v dohodnutém termínu

Omlouvámí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání:

Je potřeba tyto děti omlouvat vždy stejným způsobem jak je uvedeno výše. Každou takovou absenci je pak potřeba ještě vyplnit do omluvného listu dítěte, uvést důvod nepřítomnosti a podepsat zákonným zástupcem.

Bezpečnost dětí

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne. Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do škol v přírodě, výlety apod.) rozhodne ředitelka MŠ o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1–5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Nastane-li úraz dítěte musí ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník školy okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte (vyhl. č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže). Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky MŠ a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci v případě úrazu mají nárok na odškodnění

Předávání dětí a vyzvedávání dětí

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedag.pracovníkovi dítě osobně nepředá, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá. Podle § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb., pedagogický pracovník předá dítě rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. Rodiče (zákonní zástupci) mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář písemného pověření o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici u pedag.pracovníků na třídách). Písemné pověření musí být ověřeno a potvrzeno ředitelkou školy, bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než jeho rodiči (zákon.zástupci)!

Stravování dětí

Podle § 4 odst. 1–2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim v průběhu celého dne (ovocné čaje, multivitamínové nápoje a ovocné šťávy). Stravné je splatné složenkou, nebo převodem na bankovní účet mateřské školy za celý měsíc předem nejpozději do 15. dne v měsíci. Výše částky je včas písemně oznámena, pod čísly, které má dítě při nástupu do MŠ přiřazeno, na informativní nástěnce pro rodiče v MŠ či na internetových stránkách školy do 7. dne v měsíci. Ve výjimečných případech a po zvážení ředitelky školy, může být částka za stravné přijata hospodářkou školy hotově v MŠ.

Číslo účtu k platbě převodem: 181800647/0300.

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. dle finančního normativu podle § 5 a přílohy č. 2

Na mateřské škole je cena stravného stanovena ve výši :

strávníci 3–6 let:

 • Přesnídávka – 11,– Kč
 • Oběd – 24,– Kč
 • Svačina – 10,– Kč
 • CELKEM – 45,– Kč

strávníci 7–10 let:

 • Přesnídávka – 12,– Kč
 • Oběd – 25,– Kč
 • Svačina – 11,– Kč
 • CELKEM – 48,– Kč

Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačinky tj. 35,00 Kč/ 1 den nebo 37,00 Kč/1 den.

Příspěvek na úplatu za vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v návaznosti na vyhlášku č. 43/2006 Sb. a vnitřní směrnice, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši 450,00 Kč za jeden kalendářní měsíc. Děti, kterým je omezena docházka do MŠ nejvýše na 4 hodiny denně (§ 6 odst. 3 věta druhá výše uvedené vyhlášky) je stanovena výše úplaty na 2/3 výše úplaty stanovené na celodenní provoz (t.j.300,00 Kč). Za stejných podmínek se postupuje i u cizinců. Od placení úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni pouze zákonní zástupci na základě vyplněné písemné žádosti a potvrzení o příjmu sociálních příplatků (podle § 20 až 22, 36 až 43 zákona č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře). Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. i děti s povoleným odkladem školní docházky). Tato vyhláška je k nahlédnutí pro rodiče v mateřské škole. Úplata se platí složenkou, kterou vystaví hospodářka školy nejpozději do 7. dne v měsíci nebo převodem na č.ú. mateřské školy. Ve výjimečných případech a po zvážení paní ředitelky, může být částka za úplatu přijata hospodářkou školy hotově v MŠ. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce. Více informací podá vedoucí stravovny p. Tůmová.

Uzavření mateřské školy

Každý rok je mateřská škola uzavřena v době školních letních prázdnin minimálně na 6 týdnů. Každé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům (rodičům) oznámeno písemnou formou v mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Dle novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 Sb.) je zrušena povinnost ředitele zajistit ve spolupráci se zřizovatelem místo v jiné mateřské škole po dobu přerušení provozu.

Závěrem

Prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit a ztráta je potom pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná. Nedoporučujeme ani nošení hraček do MŠ (maximálně 1).

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí k dalšímu řešení příslušných orgánů.

Co sebou

až půjde Vaše dítě do školky
 • bačkůrky (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle)
 • zástěrka, slabší kalhoty (legíny) na převlečení do tříd
 • tepláková souprava nebo slabší kalhoty na pobyt venku
 • spodní prádlo, ponožky a punčocháče (náhradní)
 • pyžamo nebo noční košilka
 • vždy čistý kapesník (doporučujeme papírové kapesníky)
 • dbát na přiměřené oblečení dětí dle ročního období
 • podepsat veškeré součásti oděvů a obuv svých dětí

Doporučení rodičům

vypravující svá dítka do školky
 • vodit děti do MŠ zdravé
 • předávat děti osobně pedag. pracovníkům s informací o zdravotním stavu ( neposílat děti samotné )
 • oznámit výskyt infekčního onemocnění dítěte jakož i členů jejich rodiny
 • dodržovat a nepřekračovat provozní dobu MŠ (6.00 –16.30 hodin)
 • sledovat všechny informace (šatna dětí)
 • dbát na přiměřené oblečení dětí dle ročního období (pláštěnka, holínky, šála, rukavice, čepice, v letním období pokrývku hlavy apod.)
 • podepsat veškeré součásti oděvů a obuv svých dětí
 • dodržovat termíny placení stravného a úplaty za vzdělávání
 • nevodit do prostor mateřské školy žádná zvířata !

Rodiče by se měli zajímat o to, co dítě v MŠ dělá, co ho během dne zaujalo, čemu se naučilo. Snažte se hodně s dítětem povídat, vést je k tomu, aby bylo samostatné a dokázalo samostatně vyprávět.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech. Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.